_Betaro1
button-2
_Betaro3
_Betaro4
_Betaro5
_Betaro6
_Betaro7
dounyu-3
saigo
button-2
_Betaro9
chusyaku-1